HOME CONTACT US

การออกแบบหัวฉีดน้ำ
Spray Nozzle for Pollution Control

Spray Nozzle for Pollution Control
หัวฉีดน้ำควบคุมมลพิษทางอากาศ

ระบบหัวฉีดน้ำควบคุมฝุ่นละออง จะต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้ ;

  1. ขนาดอนุภาคของฝุ่น
  2. ขนาดของหยดน้ำจากหัวฉีดสเปรย์น้ำ
  3. รูปแบบการฉีดน้ำของหัวฉีดสเปรย์น้ำ
  4. มุมองศาการฉีดน้ำของหัวฉีดสเปรย์น้ำ
  5. ตำแหน่งที่ติดตั้งหัวสเปรย์ฉีดน้ำ
  6. พื้นที่ครอบคลุมของหัวสเปรย์ฉีดน้ำ
  7. แรงดันใช้งานของหัวสเปรย์ฉีดน้ำ
  8. คุณภาพของน้ำที่ใช้ในระบบหัวฉีดสเปรย์น้ำ
  9. ระบบควบคุมหัวฉีดสเปรย์น้ำ
English Version>>